Qendra Islame Kulturore Shqiptare

Të nderuar vëllezër dhe motra,


Ne këtë Premte/Xhuma June 26, 2020 do të fillojmë të falim Namazin/Lutjet e Xhumasë në AICC. Ju lutemi shikoni udhëzimet. Dyert do të jenë të hapura 15 minuta para lutjes 1 pm.          ( 13:00)


Ju lutemi shikoni Rregullat dhe rregulloret


• Ju lutemi vishni një maskë gjatë gjithë kohës
• Sillni sexhaden/ qilimin tuaj të lutjes
• Kryeni abdes në shtëpi. Banjat janë të mbyllura në qendër.
• Parkimi AICC do të jetë i disponueshëm me kapacitet të kufizuar.
• Antarët e komunitetit nder 14 vjeç dhe të moshuarit me shendet të dobësuar nuk do të pranohen për sigurinë e tyre.
• Do të ketë një kontroll të temperatures në hyrje. Nëse keni ndonjë problem shendetsor ose keni pas virus më parë ju lutemi faluni në shtëpi.
• Pas perfundimit Lutjeve/namazit, Ju lutemi dilni nga Xhamia menjëherë duke rrespektue udhezimet stafit te sigurisë, Jo pershendetje  dore!
• Ne Xhami mund ta falen gjithesejt 177 persona kurse ne basement 144. Ju lutem mbani gjithmonë një distancë prej 6ft.

 • Vendosni këmbët tuaja në shiritat e caktuar per falje. Ju lutemi mos e lini zonën tuaj derisa të mbaroni faljen/lutjen.

 
Faleminderit për mirëkuptimin ndërsa përpiqemi t’i mbanim të gjithë të sigurt.
Për ndonje pyetje apo dic tjetër, ju lutemi shkruani në
[email protected]


WAIVERI/ DOKUMENT I HEQJES PERGJEGJESIS DHE VLERSSIMI I RREZIKUT Lidhur me CORONOVIRUS / KUVIT 19
COVID-19 është shumë ngjitëse dhe dihet se përhapet kryesisht nga kontakti person-në-person. Duke marrë pjesë në lutje dhe shërbime të tjera në Qendra Islame Kulturore Shqiptare, unë pranoj natyrën ngjitëse të COVID-19 dhe marr vullnetarisht rrezikun që unë dhe familja ime mund të ekspozohemi ose të infektohemi nga COVID-19. Jam dakord të respektoj procedurat e vendosura nga AICC për të mbrojtur të pranishmit dhe stafin. Unë gjithashtu e pranoj që rreziku për t’u ekspozuar ose infektuar nga COVID-19 mund të rezultojë nga veprimet, mosveprimet, ose nga pakujdesia e vetes dhe / ose të tjerëve, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, punonjësit e AICC, kontraktorët, vullnetarët, anëtarët dhe pjesëmarrësit dhe familjet e tyre. Jam dakord të marr përsipër të gjitha rreziqet e mësipërme, të heqë dorë nga përgjegjësia ndaj AICC dhe çdo palë tjetër të listuar dhe të pranoj përgjegjësinë e vetme për çdo sëmundje, dëmtim, paaftësi ose vdekje për mua ose familjen time, duke përfshirë të gjitha pretendimet që mund të lindin nga ndonjë prej këtyre.

ALBANIAN ISLAMIC CULTURAL CENTER

Dear Brothers & Sisters,

We are going to start hosting Jum’a Prayers in the AICC. Please see guidelines.

The doors will be open 15 ( 1pm) minutes before prayer. 

Rules & Regulations 

 • Please wear a mask all time
 • Bring your own prayer rug
 • Perform wudu at home. Bathrooms are closed in the center.
 • AICC  parking will be available with limited capacity.
 • Below 14 years-old and elder community members won’t be accepted for their safety.
 • There will be a heat check at the entrances. If you have an underlying condition or someone had the virus previously please pray at home.
 • After Prayers, please leave the center immediately while following the security staff, No shake hands.
 • The capacity of people can pray in main hall 177 people and in basement 144, please keep a distance of 6ft always.
 • Place your feet on the green tapes. Please don’t leave your area until the prayer ends.
  Thanks for understanding while we trying to keep everybody safe.
  For questions and else please write to [email protected]

Waiver of Liability and Assumption of Risk Related to Coronovirus/COVID 19.

WAIVER OF LIABILITY AND ASSUMPTION OF RISK RELATED TO CORONOVIRUS/COVID 19
COVID-19 is highly contagious and is known to spread mainly from person-to-person contact. By attending the prayers and other services at Albanian Islamic Cultural Center, I acknowledge the contagious nature of COVID-19 and voluntarily assume the risk that I and my family may be exposed to or infected by COVID-19. I agree to abide by the procedures established by AICC to protect attendees and staff. I also acknowledge that the risk of becoming exposed to or infected by COVID-19 may result from the actions, omissions, or negligence of myself and/or others, including, but not limited to, AICC   employees, contractors, volunteers, members, and participants and their families. I agree to assume all the foregoing risks, waive liability against AICC and any other listed parties and accept sole responsibility for any illness, injury, disability, or death to me or my family, including all claims that may arise resulting from any of these.

Bottom of Form

Previous post

WISHING YOU ALL A HAPPY AND A BLESSED EIDUL FITR UROJME FESTEN E BEKUAR TE FITR BAJRAMIT Lutemi që Fitr Bajrami t'ju sjellë gëzime të pakufizuara, të gjitha dëshirat tuaja të bëhen të realizohen në këtë ditë të shenjtë, Allahu ju bekofte ju dhe familjen tuaj, lutemi qe Allahu të pranojë veprat tuaja te mira, të falë mosbindjen dhe mëkatet tuaja dhe të lehtësojë vuajtjet e të gjithë individëve në të gjithë globin. Urime Fitr Bajrami i bekuar Allahu. Bajram Mubarak! Maj 24, 2020 May this Eid brings you unlimited joys, may all your wishes come true on this holy day, and may you and your family May Allah, God Almighty approve your kind deeds, forgive your disobedience and sins, and ease the suffering of all individuals around the globe. Eid Mubarak blessed by the grace of Allah. Eid Mubarak! May 24, 2020

Next post

ALBANIAN ISLAMIC CULTURAL CENTER WISHES YOU A HAPPY 4th OF JULY GOD BLESS USA

abdallah

abdallah